Hadits Riwayat Shahih Al-Bukhari

Terdapat 6989 hadits, silahkan baca secara gratis.

HR. Shahih Al-Bukhari No. 2 – Permulaan wahyu

Bab: Permulaan wahyu

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Aisyah Ibu Kaum Mu’minin, bahwa Al Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?” Maka Rasulullah … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 3 – Permulaan wahyu

Bab: Permulaan wahyu

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, Telah menceritakan kepada kami dari Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari Aisyah -Ibu Kaum Mu’minin-, bahwasanya dia berkata: “Permulaaan wahyu yang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah dengan mimpi … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 4 – Permulaan wahyu

Bab: Permulaan wahyu

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah berkata, Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas tentang firman Allah Ta’ala: (Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 5 – Permulaan wahyu

Bab: Permulaan wahyu

Telah menceritakan kepada kami Abdan dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dan dengan riwayat yang sama, telah menceritakan pula kepada kami Bisyir bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 6 – Permulaan wahyu

Bab: Permulaan wahyu

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi’ dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud bahwa Abdullah bin ‘Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 7 – Islam dibangun diatas lima (landasan), dan Islam adalah perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang.

Bab: Islam dibangun diatas lima (landasan), dan Islam adalah perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 8 – Tentang Perkara-perkara Iman

Bab: Tentang Perkara-perkara Iman

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju’fi dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Amir Al ‘Aqadi yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 9 – Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya

Bab: Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma’il bin Abu Khalid dari Asy Sya’bi dari Abdullah bin ‘Amru dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda: “Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 11 – Memberi makan bagian dari Islam

Bab: Memberi makan bagian dari Islam

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari Abdullah bin ‘Amru; Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam; “Islam manakah yang paling baik?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Kamu memberi … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 12 – Bagian dari iman hendaknya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri

Bab: Bagian dari iman hendaknya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu’bah dari Qotadah dari Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam Dan dari Husain Al Mu’alim berkata, telah menceritakan kepada kami Qotadah dari Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah beriman seseorang … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 15 – Manisnya iman

Bab: Manisnya iman

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 16 – Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar

Bab: Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abdullah bin Jabar, berkata; aku mendengar Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tanda iman adalah mencintai (kaum) Anshar dan tanda nifaq adalah membenci (kaum) Anshar”.

HR. Shahih Al-Bukhari No. 17 – Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar

Bab: Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris ‘Aidzullah bin Abdullah, bahwa ‘Ubadah bin Ash Shamit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 18 – Bagian dari dien adalah menghindar dari fitnah

Bab: Bagian dari dien adalah menghindar dari fitnah

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha’Sha’ah dari bapaknya dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hampir saja terjadi (suatu zaman) harta seorang muslim yang paling baik adalah … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 19 – Sabda nabi shallallahu ‘alai wa sallam; ‘Di antara kalian akulah yang paling mengerti tentang Allah’

Bab: Sabda nabi shallallahu 'alai wa sallam; 'Di antara kalian akulah yang paling mengerti tentang Allah'

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, Beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan, kemudian para sahabat berkata; “Kami tidaklah seperti … Read more

HR. Shahih Al-Bukhari No. 20 – Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka

Bab: Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qotadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tiga (perkara) yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman: Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari … Read more